มูลนิธิเด็ก
            มูลนิธิเด็กก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2522 เพื่อสนับสนุนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติแรกก่อตั้งมูลนิธิได้สร้าง “บ้านทานตะวัน” ขึ้น ซึ่งเป็นบ้านทดลอง เพื่อรณรงค์ให้สังคมไทยเห็นปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม จนเป็นเหตุให้มีเด็กยากจนขาดสารอาหารกว่าครึ่งประเทศ พร้อมๆ กันนั้นได้สร้าง  “โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก” ที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเน้นความสุขและเสรีภาพในการเรียนรู้ของเด็กในระบบ “การศึกษาทางเลือก” และเมื่อ 30 กว่าปีที่แล้วมีการละเมิดสิทธิเด็กมาก จึงเกิดโครงการ “ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก”


 
         ต่อมาจึงเกิดโครงการเพื่อเด็กและครอบครัวหลากหลายมากขึ้น ทั้งหมดกลายเป็นสื่อรณรงค์ปัญหาเด็กทุกด้านในสังคม จนเกิดเป็นนโยบายทางสังคมของรัฐในที่สุด
         10 ปีข้างหน้า มูลนิธิเด็กจะขยายงานไปสู่ระดับตำบล ทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตามหลักการกระจายอำนาจของรัฐธรรมนูญไทย และในระดับภูมิภาค มูลนิธิเด็กจะก้าวไปสู่การรณรงค์ปัญหาเด็กในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
          สนใจทราบผลงานของมูลนิธิเด็กโดยละเอียด เข้าไปอ่านต่อได้ที่ www.ffc.or.th

 
ของขวัญและของชำร่วยการกุศล มูลนิธิเด็ก

     มูลนิธิเด็กได้จัดทำของขวัญและของชำร่วยการกุศลของมูลนิธิขึ้น มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ

          1.ระดมทุนเพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมด ไปทำกิจกรรมช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในความดูแลของมูลนิธิ 3 แห่ง คือ บ้านทานตะวัน (เด็กทารกแรกเกิด-4 ปี), โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก (4-7 ปี), โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก (7-18 ปี) นอกจากนั้นมูลนิธิเด็กยังมีโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในชนบททั่วประเทศอีกด้วย


 

บ้านทานตะวัน

ร.ร.อนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก

ร.ร.หมู่บ้านเด็ก
         
          2.มูลนิธิเด็กให้ความสำคัญกับงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อเด็กและครอบครัว จึงได้นำผลงานศิลปะของเด็กๆ มาผลิตเป็นของขวัญและของชำร่วยการกุศลของมูลนิธิเด็ก อาทิเช่น บัตรอวยพร สมุดบันทึก เพื่อเปิดพื้นที่ให้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ได้แสดงพลังอย่างเต็มที่ 
 
 

วาดภาพบายสี ผ้ามัดย้อม
...................................................................................................................................................................................

Copyright by shareforchild.com
Engine by MAKEWEBEASY